Power BI Pro – DW6-00003

  • Power BI Pro giá khoảng 10 USD
  • Power BI cũng có sẵn như một phần của phiên bản Microsoft 365 Enterprise E5.
  • Khả năng nhúng hình ảnh Power BI vào ứng dụng như Teams…
  • Có thể tích hợp gốc với các giải pháp khác của Microsoft.
  • Chia sẻ tập dữ liệu, trang tổng quan và báo cáo với những người dùng Power BI Pro khác.