SecurityGateway for Email Servers

  • Quản trị dễ dàng
  • Báo cáo toàn diện
  • Báo cáo người dùng bị lây nhiễm
  • DLP & Bộ lọc quy tắc tùy chỉnh (Custom Rule Filters)
  • Và nhiều tính năng khác …
Danh mục: ,