Power BI Pro – DW6-00003

  • Power BI Pro giá khoảng 10 USD
  • Power BI cũng có sẵn như một phần của phiên bản Microsoft 365 Enterprise E5.
  • Khả năng nhúng hình ảnh Power BI vào ứng dụng như Teams…
  • Có thể tích hợp gốc với các giải pháp khác của Microsoft.
  • Chia sẻ tập dữ liệu, trang tổng quan và báo cáo với những người dùng Power BI Pro khác.
Vui lòng liên hệ hotline 0379768688 để được hỗ trợ, chúng tôi ngừng cho phép đặt hàng trực tuyến tại Website.